Gweler y swydd ddisgrifiad yn y Gymraeg isod.

Role: Delicatessen manager

Location: Based at 1176, Cardigan Castle

Salary: £ Negotiable

Deli Manager Job Purpose:

Work alongside the proprietor and business manager to manage the daily operations of the Deli.

Manager Job Duties:

 • Take responsibility for the business performance of the Delicatessen
 • Prepare reports at the end of the shift/week, including staff control and sales
 • Coordinate the operation of the Delicatessen with the Cafe ensuring that staff are working as a team
 • Train, manage and motivate staff
 • Respond to customer queries & complaints
 • Greet & serve customers, offer advice about all food and drink we sell  
 • Maintain high standards of quality control, hygiene, & health & safety
 • Check stock levels, order supplies & prepare cash drawers & petty cash
 • Comply with licensing laws & other legal requirements
 • Maintain a strong social media presence for the business

Deli Manager Skills and Qualifications:

 • Proven work experience as a manager within retail & or other food & beverage service environments
 • Extensive food & beverage knowledge, including barista skills
 • Welsh speaking highly desirable

To apply for this role, please submit your CV and a covering letter to tom@holdenscatering.com.

Rôl: Rheolwr Delicatessen

Lleoliad: Wedi’i leoli yn 1176, Castell Aberteifi

Cyflog: £ Agored i drafodaeth

Diben Swydd y Rheolwr Deli:

Gweithio ochr yn ochr â’r perchennog a’r rheolwr busnes i reoli gweithrediadau dyddiol y Deli.

Dyletswyddau Swydd y Rheolwr:

 • Cymryd cyfrifoldeb am berfformiad busnes y Delicatessen
 • Paratoi adroddiadau ar ddiwedd y sifft/wythnos, gan gynnwys rheoli staff a gwerthiannau
 • Cydlynu gweithrediad y Delicatessen gyda’r Caffi gan sicrhau bod staff yn gweithio fel tîm
 • Hyfforddi, rheoli ac ysgogi staff
 • Ymateb i ymholiadau a chwynion cwsmeriaid
 • Cyfarch a gweini cwsmeriaid, cynnig cyngor am yr holl fwyd a diod rydym ni’n eu gwerthu 
 • Cynnal safonau uchel o ran rheoli ansawdd, hylendid ac iechyd a diogelwch
 • Gwirio lefelau stoc, archebu cyflenwadau a pharatoi droriau arian parod ac arian mân
 • Cydymffurfio â chyfreithiau trwyddedu a gofynion cyfreithiol eraill
 • Cynnal presenoldeb cryf i’r busnes ar y cyfryngau cymdeithasol

Sgiliau a Chymwysterau Rheolwr Deli:

 • Profiad o weithio fel rheolwr o fewn amgylcheddau adwerthu a/neu amgylcheddau gweini bwyd a diod eraill
 • Gwybodaeth helaeth am fwyd a diod, gan gynnwys sgiliau barista
 • Byddai’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn

I wneud cais am y swydd hon, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol at tom@holdenscatering.com.